VPĐK Đất đai Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

Davisoft Vietnam triển khai hệ thống xếp hàng tự động DaviQmsPro tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang đã hoàn tất đưa vào vận hành.