Kiosk cấp số thứ tự màn hình cảm ứng 24

Model: DAVIKIOSK_Fe24T_I5_P_Scan